Sustaines skauda nasrus

Dabar galiausiai jie pasijuto lais­ vi, atsikratę pančių ir suvaržymų, todėl šoka aplink stabą - aukso veršį - ir pasiduoda kūno geiduliams. Taigi, mes šnekučiuodavome gurkšnodami arbatą jo virtuvės požemių pasaulyje, kurio sienos buvo nukabinėtos to keisto meno kolekcija, vaizdiniu jo nuoširdaus troškimo žengti toliau nei įpras­ tos kairioji ar dešinioji ideologijos, kad praeities klaidos nebūtų pa­ kartotos, žymekliu. Ne be reikalo tarp šiandienos jaunimo jaučiamas gerokai dides­ nis taisyklių ar bent jau gyvenimo gairių alkis. Jau nebekalba­ me apie tai, kad nėra dora pasakoti žmonėms, jog esi doras, tai savireklama. Iki tol niekad nebuvau sutikęs savo kartos krikščioniu gimusio žmogaus, kuriam taip labai rūpėtų Europos žydų likimas ir kuris taip sunkiai būtų triūsęs, kad suprastų, kaip Holokaustas galėjo atsitikti.

  • Ben - Ambridge. .Psy QLT | PDF
  • 12 gyvenimo skubus-isblaivinimas.lt - skubus-isblaivinimas.lt
  • Gold sąnarių gelis pirkti

Žurnalas pradėtas leisti m. Kasmet išeina 1 tomas 6 numeriai.

aš negaliu atidaryti burna skauda sąnarį

Žurnalas yra Lietuvos mokslo periodikos asociacijos narys. The journal publishes scientific articles in Lithuanian, English and other languages.

AS A MAN THINKETH by James Allen - FULL English AudioBook

The journal has been published since vol. The journal is a member of the Association of Lithuanian Serials Gerb. Nuo metų sausio 1 dienos rašykite redakcijai, siųskite straipsnius nauju el. Žurnale Sveikatos mokslai publikuojami straipsniai recenzuojami dviejų redakcinės kolegijos narių arba ekspertų. Žurnalo redkolegija naudoja CrossCheck pateiktų rankraščių originalumui nustatyti.

The articles in journal Health Sciences are reviewed by two members of Editorial Board or by its appointed experts.

Ben - Ambridge. .Psy Q.2016.LT

The journal Editors use CrossCheck to verify the originality of submitted papers. CrossCheck is powered by the ithenticate software from iparadigms service. Santrauka Ūminis miokardo infarktas viena iš pagrindinių mirties priežasčių Lietuvoje. Gydymo sėkmė priklauso nuo to, kaip greitai atkuriama miokardo kraujotaka. Tyrimo tikslas nustatyti, kiek pacientai delsia nuo ūminio miokardo infarkto simptomų atsiradimo iki sprendimo kreiptis medicinos pagalbos, identifikuoti rizikos faktorius, susijusius su delsimu.

Atliktas prospektyvinis anketinis tyrimas individualiai apklausiant pacientų, susirgusių ūminiu miokardo infarktu. Galutinėje analizėje dalyvavo Darbo rezultatai: laiko, praėjusio nuo simptomų atsiradimo iki sprendimo kreiptis medicinos pagalbos mediana 25; 75 procentilės buvo 89; min. Išvados: pacientai, susirgę ūminiu miokardo infarktu, per ilgai nesikreipė medicinos pagalbos; nustatyti šie rizikos veiksniai, lemiantys ilgesnę delsimo trukmę: gyvenimas kaime, simptomų pasireiškimas naktį, tikėjimas, jog simptomai susiję su sustaines skauda nasrus liga.

Būtina gerinti visuomenės žinias apie ūminio miokardo infarkto klinikinius simptomus. Įvadas Europoje beveik pusę 47 proc. Nurodoma, jog Lietuva yra viena iš Europos šalių, kurioje mirtingumas nuo KV Žurnalo tinklalapis: ligų iki 75 m.

kaip sumažinti riešo sąnario skausmą

Lietuvoje iš viso mirė gyventojai, iš jų net 56,5 proc. Pagrindinis ūminio miokardo infarkto ŪMI gydymo tikslas kraujotakos atkūrimas pažeistoje raumens zonoje.

gydymas trumpiklio ir edemos

Naudojami įvairūs būdai sustaines skauda nasrus perfuzijai atkurti, tačiau bene svarbiausias kriterijus geroms baigtims pasiekti yra kuo trumpesnis laikas, praėjęs nuo simptomų pradžios iki kraujotakos atkūrimo [4]. Maždaug trečdalis mirčių nuo ŪMI ištinka per kelias valandas nuo simptomų pradžios ir dažniausiai dar nespėjus pasiekti ligoninės [5], o ankstyvas gydymas, ypač per pirmą sustaines skauda nasrus valandą, lemia mažesnį miokardo raumens pažeidimo plotą, mirtingumą ir negalią [6].

Vis dėlto tyrimai rodo, jog laikas nuo simptomų pradžios iki kreipimosi į gydymo įstaigą svyruoja nuo kelių minučių iki kelių dienų [7]. Pagalbos delsimą susirgus ŪMI galima suskirstyti į tris fazes: 1 sprendimo laikas tai laikas nuo simptomų atsiradimo iki pasiryžimo ieškoti medicinos pagalbos, 2 laikas nuo pasiryžimo kviesti pagalbą iki pirmo medicininio kontakto, 3 hospitalizavimo laikas tai laikas nuo pirmo medicininio kontakto iki atvykimo į ligoninę ir pagalbos joje [8].

Bene svarbiausias periodas yra pirmasis, kadangi dažniausiai užtrunka ilgiausiai ir gali būti efektyviai sumažintas, jei pacientai identifikuotų ŪMI simptomus ir anksti kreiptųsi pagalbos [9].

Atlikta nemažai tyrimų, kuriais siekiama nustatyti galimas uždelsto kreipimosi priežastis įvairiose šalyse [7, 10 13], tačiau Lietuvoje tokio pobūdžio tyrimų rasti nepavyko. Mūsų darbo tikslas nustatyti kiek pacientai delsia nuo ŪMI simptomų atsiradimo iki sprendimo kreiptis medicinos pagalbos sprendimo laikasidentifikuoti rizikos faktorius, susijusius su uždelstu kreipimusi medicinos pa- Adresas susirašinėti: Ignė Bunevičiūtė, el.

Miokardo infarkto rizikos veiksnių dažnis tirtoje populiacijoje PAH pirminė arterinė hipertenzija; CD cukrinis diabetas; KŠL koronarinė širdies liga Tyrimo medžiaga ir metodai Atliktas prospektyvinis anketinis tyrimas individualiai apklausiant pacientus m.

Apklausą sudarė originaliai tam paruoštas klausimynas. Ligoniai buvo informuoti, kad apklausa anoniminė, paaiškinta tyrimo eiga ir tikslas, gautas sutikimas dalyvauti tyrime ir leidimas rinkti informaciją iš ligos istorijos tyrimo tikslams. Informacijos rinkimas buvo suskirstytas į du etapus. Pirmuoju buvo vykdoma individuali žodinė kiekvieno paciento apklausa, renkama ši informacija: demografiniai duomenys, ligos pradžioje pasireiškę simptomai, informacija apie patį įvykį, hospitalizaciją, susirūpinimas ir domėjimasis sveikata.

auksinis muitinės gydymas jungtiniu tepalu

Antruoju etapu buvo renkama informacija iš ligos istorijos: ŪMI charakteristika, medicininė anamnezė. Apklausta pacientų, iš kurių į galutinę analizę pateko Lyginant kategorinius kintamuosius tarp 2 grupių taikytas χ 2 testas, kiekybinių duomenų tarp grupių palyginimui naudotas Mann-Whitney testas neparametriniams kintamiesiems, siekiant išsiaiškinti rizikos veiksnius, lemiančius uždelstą kreipimąsi į gydymo įstaigą I grupė vs.

II grupėbuvo taikoma binarinė logistinė regresinė analizė. Kiekybiniams kintamiesiems pateikti vidurkiai ir standartiniai nuokrypiai, kategoriniams kintamiesiems - absoliutūs skaičiai Nprocentinė jų išraiška proc. Rezultatai Iš apklaustų pacientų galutinėje analizėje dalyvavo 94 94 proc.

Deksbromfeniraminas

Pacientų amžiaus vidurkis 64 ± 11 metai, 40 42,6 proc. Laiko, praėjusio nuo simptomų pradžios iki sprendimo kreiptis medicinos pagalbos paieškos mediana 25; 75 procentilės buvo 89; min. MI rizikos veiksnių dažnis ir laiko, praėjusio nuo simptomų atsiradimo iki sprendimo kreiptis medicinos 2 diagrama. Laiko, praėjusio nuo miokardo infarkto simptomų atsiradimo iki sprendimo kreiptis medicinos pagalbos, pasiskirstymo dažnis.

Pagrindinių miokardo infarkto rizikos veiksnių dažnis I ir II grupėje. PAH pirminė arterinė hipertenzija; CD cukrinis diabetas; KŠL koronarinė širdies liga 8 7 pagalbos, pasiskirstymas pateikti atitinkamai 1 ir 2 diagramose. Laiko mediana 25; 75 procentilės nuo simptomų atsiradimo iki pirminės koronarinės intervencijos PKI atlikimo buvo ; min. Amžiaus vidurkis tarp grupių nesiskyrė 64 ± 10 m.

I ir II sustaines skauda nasrus kokybiniai demografiniai duomenys ir MI rizikos veiksnių pasiskirstymo dažnis pateikti atitinkamai 1 lentelėje ir 3 diagramoje. Dažniausias simptomas susirgus ŪMI abejose grupėse 1 lentelė. N Proc.

Šį leidinį dra u d žiam a a tg a m in ti bet kokia fo rm a ar būdu, viešai skelbti, ta ip p a t padaryti viešai prieinam ą kom piu terių tinklais in tern e teišleisti ir versti, platinti jo originalą ar kopijas: parduoti, nu om oti, teikti panaudai ar kitaip perduoti nuosavybėn. D ra u d žia m a šį kūrinį, e santį bibliotekose, m okym o įstaigose, m uzieju ose a rb a archyvuose, m okslinių ty rim ų ar a sm eninių studijų tikslais a tg a m in ti, viešai skelbti ar padaryti visiem s priein am ą kom piu terių tinklais ta m skirtuose te rm in alu o s e tų įstaigų patalpose.

Moteriška lytis 26 46, ,8 0, Gyvena kaime 8 14, ,6 0, Gyvena vienas 16 28, ,3 0, Pagrindinis išsilavinimas Vidurinis išsilavinimas 7 12,5 9 23,7 0,6 0, ,1 9 23,7 0, 2 lentelė. Simptomų pasireiškimo dažnio palyginimas tarp grupių pateiktas 2 lentelėje. Visi tirti rizikos veiksniai pateikti 3 lentelėje. Akivaizdu, jog daugeliu ŪMI atvejų pagalbos paieška yra vėlyva, tačiau panašūs rezultatai identifikuojami ir kitose šalyse.

Žurnalas pradėtas leisti m.

Kinijoje atliktame tyrime nustatyta, jog ilgiau nei 1 valandą delsė 70,8 proc. Delsimo laiko mediana 25; 75 procentilės taip pat pasiskirsto nevienodai: mūsų atliktame tyrime 89; min. Prancūzijoje, 65 min. Ispanijoje, min. Jungtinėje Karalystėje, 74 min. Suomijoje, 55 min. Vokietijoje, 50 min. Olandijoje, 42 min. Kanadoje ir 50 min.

Traumas psicológicos são sequelas emocionais deixadas por uma experiência que causou imenso dor e sofrimento ao traumatizado, tal experiência também chamada de evento traumático é de tal magnitude que afetam profundamente o comportamento, pensamento e sentimentos do indivíduo que fará de tudo para evitar reviver ou relembrar qualquer fato ligado ao que lhe traumatizou.

Švedijoje [17], tačiau reikia paminėti, jog pastarajame tyrime buvo vertinamas sustaines skauda nasrus iki pagalbos paieškos tik susirgus ŪMI su ST pakilimu ir tik tiems pacientams, kuriems naturalus gliukozaminas taikoma intraveninė trombolizė, kas lėmė rezultatų skirtumą tarp šio ir mūsų atlikto tyrimo. Įvairios studijos skirtingai nurodo rizikos faktorius, lemiančius ilgesnę sprendimo kviestis medicininę pagalbą trukmę m.

Tokias pačias išvadas galima padaryti ir apie mūsų tyrime identifikuotą rizikos veiksnį simptomų pasireiškimą naktį, jis studijų buvo tiek patvirtintas [19], tiek paneigtas [20].

Fluvastatinas

Kalbant apie kitus tyrime nustatytus rizikos veiksnius gyvenimą kaime didesnis atstumas iki gydymo įstaigossimptomų tapatinimą su kita liga, tai daugelio studijų identifikuoti faktoriai, lemiantys vėlesnį medicinos pagalbos suteikimo laiką [10,12]. Tyrimuose nagrinėjami ir kiti galimi rizikos veiksniai: arterinė hipertenzija, cukrinis diabetas, rūkymas, krūtinės angina, buvęs miokardo infarktas, prieš tai atlikta koronarinė revaskuliarizacija ar kelio sanario sausgysliu uzdegimas šuntavimo operacija, tačiau rezultatai dviprasmiški [18, 21].

Taigi, reikia nepamiršti, kad kiekvienoje šalyje pacientai turi tik jiems būdingas tradicijas, kultūrą, mentalitetą, kurie lemia požiūrį ne tik į sveikatą, bet ir į pagalbos paiešką susirgus, dėl to rizikos veiksniai, predisponuojantys pavėluotą kreipimąsi medicinos pagalbos, gali labai skirtis kiekvienoje valstybėje. Šio tyrimo trūkumai ištirta populiacija yra per maža norint nustatyti rizikos veiksnius Lietuvos mastu, be to, tokio pobūdžio analizė visuomet turi bene didžiausią minusą pacientui reikia kuo tiksliau prisiminti, kada ŪMI simptomai prasidėjo, kas gali būti labai subjektyvu.

Trauma van persie akis

Tačiau tyrimas atskleidė, jog uždelstas kreipimasis medicinos pagalbos aktuali problema, kuri, remiantis rezultatais, galėtų būti mažinama informuojant visuomenę apie ŪMI klinikinius simptomus, taip gerinant pacientų žinias ir padedant įtarti šią ligą bei užtikrinti ankstesnį kreipimąsi į gydymo įstaigą. Išvados 1.

Pacientai per ilgai delsė ir nesikreipė medicinos pagalbos susirgus ŪMI. Identifikuoti šie rizikos faktoriai, lemiantys ilgesnę sprendimo kreiptis medicinos pagalbos trukmę: simptomų pasireiškimas naktį, gyvenimas kaime, simptomų tapatinimas su kita liga.

Būtina gerinti visuomenės žinias apie ŪMI klinikinius simptomus, siekiant įtarti šią ligą ir anksčiau pradėti ieškoti medicinos pagalbos. Literatūra 1. Mirties priežastys išankstiniai duomenys Vilnius: Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija. Higienos instituto Sveikatos informacijos centras, Higienos instituto Sveikatos informacijos centras.

Lietuvos sveikatos statistika Vilnius: Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija.

Implemention of reperfusion therapy in acute myocardial infarction. A policy statment from the European Society of Cardiology.

artrozė žandikaulio sąnarių gydymo

Eur Heart J. Early thrombolytic treatment in acute myocardial infarction: reappraisal of the golden hour. Lancet ; Factors associated with prehospital delays in the presentation of acute stroke in urban China. Reducing delay in seeking treatment by patients with acute coronary syndrome and stroke: a scientific statement from the American Heart Association Council on cardiovascular nursing and stroke council. A nursing intervention to reduce prehospital delay in acute coronary syndrome: a randomized clinical trial.

Predictors of delay in seeking health care among myocardial infarction patients, minia district, Egypt. Factors associated with prolonged prehospital delay of African Americans with acute myocardial infarction. Pre-hospital delay in patients with first time myocardial infarction: an observational study in a northern Swedish population.

Factors associated with delay in seeking health care for hospitalized patients gerklės bendru pirštas acute coronary syndromes: the GREECS study. Treatment-seeking delays in patients with acute myocardial infarction and use of the emergency medical service.

geriausias vaistas nuo osteochondrozės

J Int Med Res. Multivariate analysis of predictors of prehospital delay in acute coronary syndrome. Factors influencing prehospital patient delay in patients with acute myocardial infarction. Factors related to sustaines skauda nasrus delay time in patients with acute myocardial infarction ST segment elevation and essential hypertension.